Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta w Bundessortenamt (BSA) i na targach w Essen

   W dniu 23 stycznia 2012 roku w Hanowerze (Niemcy) odbyła się wizyta robocza Dyrektora COBORU – prof. dr hab. Edwarda S. Gacka, oraz Kierownika Zakładu Badania i Oceny Odrębności, Wyrównania i Trwałości Odmian – mgr inż. Marcina Króla, w niemieckiej jednostce rejestrowej Bundessortenamt (BSA), którą reprezentowali:
                - Udo von Kocher - prezydent BSA
                - Dr Friedrich Laidig - dział informatyki
                - dr Beate Rücker - dział OWT.

   Podczas spotkania omawiano zakres dalszej współpracy pomiędzy obydwoma jednostkami rejestrowymi w zakresie urzędowych badań rejestrowych odmian (OWT i WGO) oraz porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego (PDOiR)

   W dniu 24 stycznia 2012 roku w Essen (Niemcy) podczas wystawy International Trade Fair for plants (IPE) prof. dr hab. E. Gacek i mgr M. Król spotkali się z pracownikami Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO). W spotkaniu ze strony CPVO udział wzięli Dyrektor Działu Technicznego – Dirk Theobald, oraz specjalista ds. badań OWT roślin ozdobnych – Jens Wegner.

   Tematem spotkania było omówienie możliwości wzajemnej współpracy w zakresie prowadzenia doświadczeń odmianowych OWT na rzecz CPVO.