Wyszukaj odmianę    Kontakty
Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Centralnym Ośrodkiem
i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu

    W dniu 11 stycznia 2012 roku we Wrocławiu została podpisana umowa o współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Porozumienie podpisali: prof. dr hab. Alina Wieliczko – Prorektor ds. współpracy z zagranicą i regionem, i prof. dr hab. Danuta Parylak – Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego, oraz prof. dr hab. Edward S. Gacek –- Dyrektor Centralnego Ośrodka.

     Strony umowy wyraziły wolę współdziałania w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i dydaktycznej, a w szczególności:

prowadzenia wspólnych prac naukowo-badawczych zgodnie z celami realizowanymi przez obie strony,
współdziałania w realizacji programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego na terenie Województwa Dolnośląskiego, w tym również w zakresie prowadzenia doświadczeń polowych,
wymiany interesujących obydwie Strony wyników prowadzonych badań i informacji naukowych służących osiąganiu celów statutowych Stron,
prowadzenia wspólnych projektów badawczych,
prowadzenia konsultacji naukowych,
realizacji prac dyplomowych (magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych),
realizacji staży naukowych dla pracowników Uniwersytetu w stacjach doświadczalnych oceny odmian, będących oddziałami terenowymi Centralnego Ośrodka,
udziału w publikacjach naukowych, będących wynikiem prowadzonych wspólnie prac naukowo-badawczych,
organizowania wspólnych konferencji i seminariów naukowych.