Wyszukaj odmianę    Kontakty
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
dla prof. dra hab. Edwarda S. Gacka

          W dniu 29 września 2011 roku, w trakcie obchodów jubileuszu 60-lecia Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian i 45-lecia Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, podsekretarz Stanu MRiRW, Pan Andrzej Butra, wręczył Dyrektorowi COBORU, prof. dr hab. Edwardowi S. Gackowi Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, przyznany przez Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego.

     Odznaczenie zostało przyznane za wybitne osiągnięcia dotyczące wkładu w rozwój krajowego systemu urzędowych badań odmianowych, rejestracji i ochrony prawnej odmian, dostosowanie działalności urzędowej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej w zakresie rejestracji odmian roślin uprawnych i ochrony prawnej odmian do gospodarki rynkowej oraz norm i standardów Unii Europejskiej, pełne zintegrowanie krajowego systemu badań i rejestracji odmian ze strukturami wspólnotowymi oraz autorstwo i wdrożenie do praktyki koncepcji unikatowego w skali UE porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego ( PDO ) i rekomendacji odmian roślin uprawnych dla rolnictwa, a także reprezentowanie Polski na forum miedznarodowym i wspólnotowym w obszarach hodowli roślin i nasiennictwa oraz aktywne członkostwo w organach UPOV (Międzynarodowy Związek ds. Ochrony Nowych Odmian Roślin Uprawnych ) w Genewie, stałych Komitetach i Grupach Roboczych Komisji Europejskiej (DG SANCO) w Brukseli oraz Radzie Administracyjnej CPVO (Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin) w Angers we Francji.