Wyszukaj odmianę    Kontakty
Szkolenie metodyczne w zakresie prowadzenia WGO ze zbożami

    W dniach 15-16 czerwca 2011 roku w Słupi Wielkiej odbyło się szkolenie metodyczne z zakresu prowadzenia badań wartości gospodarczej odmian (WGO) zbóż.

     Podczas szkolenia omówiono najważniejsze metodyczne zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem doświadczeń WGO ze zbożami, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki chorób i szkodników oraz elektronicznego systemu gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych. Omówiono nowy wzór dokumentacji do doświadczeń PDOiR realizowanych poza siecią COBORU.

      W programie szkolenia uwzględniono również informację obejmującą badania odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian zbóż oraz wizytację doświadczeń OWT prowadzonych w SDOO w Słupi Wielkiej.

      W szkoleniu wzięło udział ponad siedemdziesięciu specjalistów ze stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz z innych podmiotów prowadzących doświadczenia PDOiR, a także inspektorzy COBORU.

      Składamy gorące podziękowania pracownikom Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu, prof. Markowi Mrówczyńskiemu, dyrektorowi Instytutu, i prof. Markowi Korbasowi za przedstawienie wykładów na temat szkodników i chorób zbóż.