Wyszukaj odmianę    Kontakty
Spotkanie z przedstawicielami Komitetu Hodowców Roślin Polskiej Izby Nasiennej

          W dniu 15 marca 2011 roku w Centralnym Ośrodku w Słupi Wielkiej odbyło się spotkanie kadry kierowniczej Centralnego Ośrodka z przedstawicielami Komitetu Hodowców Roślin Polskiej Izby Nasiennej.
     Na spotkaniu dyrektor Centralnego Ośrodka przedstawił pięć wariantów zmian wspólnotowego prawa nasiennego, w tym w zakresie rejestracji i prowadzenia urzędowych badań odmianowych, rozpatrywanych obecnie przez Komisję Europejską w ramach dokonywanego przeglądu tego prawodawstwa.

    Pracownicy Centralnego Ośrodka poinformowali zebranych o zmianach dotyczących funkcjonowania Centralnego Ośrodka, a wynikających ze zmiany formy organizacyjno-prawnej (Agencja Wykonawcza) oraz o zaawansowaniu prac i przewidywanych zmianach w zakresie trybu badań i rejestracji odmian w Polsce w świetle projektu nowej ustawy o nasiennictwie. Przedstawiono również założenia do zmiany ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.
     Ponadto przedstawiono zmiany w krajowym rejestrze i księdze ochrony wyłącznego prawa w roku 2011 na tle roku 2010 oraz realizację badań OWT,  rejestrowych WGO i porejestrowych w roku 2010 oraz planowane zmiany w roku 2011.
     W spotkaniu uczestniczyło 32 przedstawicieli jednostek hodowli roślin, członków Komitetu Hodowców Roślin Polskiej Izby Nasiennej.
     W trakcie spotkania hodowcy uroczyście podziękowali za długoletnią współpracę dr inż. Julii Borys – kierownikowi Zakładu Badania i Oceny Odrębności, Wyrównania i Trwałości Odmian, w związku z planowanym zakończeniem przez nią pracy w Centralnym Ośrodku z dniem 31 marca 2011 roku.