Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej COBORU

          W dniu 14 kwietnia 2011 roku w Słupi Wielkiej odbyło się ósme posiedzenie członków Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka, które głównie poświęcone było omówieniu sprawozdania z działalności Centralnego Ośrodka w roku 2010 oraz sprawom bieżącym.
     W posiedzeniu poza członkami Rady Konsultacyjnej COBORU i pracownikami COBORU wziął udział mgr inż. Krzysztof Smaczyński – Naczelnik Wydziału Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW.

    Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Centralnego Ośrodka w roku 2010 oraz przedstawieniu przez Dyrektora Centralnego Ośrodka obecnej sytuacji i zamierzeń dotyczących funkcjonowania Centralnego Ośrodka po restrukturyzacji, Rada podjęła pięć uchwał:
 Ø w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Centralnego Ośrodka w 2010 roku,
 Ø w sprawie możliwości zaciągania kredytu przez Centralny Ośrodek na działalność rolniczą na płodozmianach doświadczalnych,
 Ø w sprawie dekapitalizacji majątku bazy doświadczalnej Centralnego Ośrodka,
 Ø w sprawie rozpoczęcia badań odmianowych dla celów rolnictwa ekologicznego,
 Ø w sprawie optymalizacji działań w ramach realizacji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego (PDOiR). 

     W związku z faktem, że było to ostatnie posiedzenie Rady obecnej kadencji, dyrektor Centralnego Ośrodka, prof. dr hab. Edward S. Gacek, podziękował wszystkim członkom Rady za wkład pracy w mijającej kadencji, życzliwe rady, przekazaną wiedzę i doświadczenie oraz wspieranie wszelkich działań mających na celu rozwój Centralnego Ośrodka oraz doświadczalnictwa odmianowego dla dobra rolnictwa w naszym kraju. Ponadto wraz z przedstawicielem MRiRW – Panem Krzysztofem Smaczyńskim, wręczył stosowne pisemne podziękowania.