Wyszukaj odmianę    Kontakty
Przewodnictwo dyrektora COBORU w posiedzeniu Grupy Roboczej Rady Europy
 - F17G, w ramach polskiej prezydencji

        W dniu 12 października 2011 roku w Brukseli odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej Rady Europy ds. Kwestii Rolnych - prawa hodowców roślin do odmiany (F17G).

        W związku z polską prezydencją w Unii Europejskiej, spotkaniu przewodniczył prof. dr hab. Edward S. Gacek – dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej, a zastępcą przewodniczącego był zastępca dyrektora COBORU - mgr inż. Marcin Behnke.

        Spotkanie było poświęcone wypracowaniu wspólnego stanowiska państw członkowskich UE, odnośnie zagadnień, które będą omawiane na posiedzeniach organów UPOV (Komitet Administracyjno-Prawny, Grupa Doradcza Komitetu Administracyjno-Prawnego, Komitet Konsultacyjny, Rada) w dniach 17-20 października 2011 roku oraz poinformowaniu państw członkowskich o przygotowaniu UE do obchodów 50-lecia UPOV w Genewie w dniu 21 października 2011 r., a także dalszych planów dotyczących ewaluacji przepisów prawnych dotyczących wspólnotowej ochrony prawnej odmian.

        W trakcie obrad niektóre państwa członkowskie nawiązały do zorganizowanej dzień wcześniej konferencji pt. „Ochrona Prawna Odmian Roślin w Unii Europejskiej w XXI wieku”, podkreślając jej dobrą organizację, w tym termin i wysoki poziom merytoryczny.