Wyszukaj odmianę    Kontakty
Martin Ekvad powołany na stanowisko Prezydenta CPVO

     W wyniku przeprowadzonego konkursu, Rada Europy w dniu 12 lipca 2011 roku powołała na stanowisko prezydenta Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) w Angers we Francji Pana Martina Ekvada. Obejmie on obowiązki z dniem 1 września 2011 roku.
     Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin jest odpowiedzialny za administrowanie wspólnotowym prawem do odmian roślin (CPVR), zgodnie z rozporządzeniem Rady (EC) Nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 roku.
Wspólnotowe Prawo do Odmian Roślin zapewnia hodowcom ochronę własności intelektualnej dla nowych odmian roślin ważną na terenie całej Unii Europejskiej. Od początku wprowadzenia w życie tego systemu w czerwcu 1995 roku w CPVO złożono ponad 40 tys. wniosków na ochronę wspólnotową, na podstawie których przyznano ponad 30 tys. tytułów wspólnotowego wyłącznego prawa do odmian roślin.
      
 
     Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej współpracuje ściśle z CPVO w obszarze ochrony prawnej odmian. Dyrektor COBORU i jego zastępca ds. badawczo-doświadczalnych są członkami Rady Administracyjnej CPVO, natomiast pracownicy merytoryczni biorą udział w pracach zespołów roboczych. Ponadto COBORU, w wyniku stosownych autoryzacji, prowadzi część badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian na rzecz CVPO.