Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej COBORU

        W dniu 9 grudnia 2011 roku w siedzibie Centrali Centralnego w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w kadencji 2011-2014, podczas którego dokonano m.in. uroczystego wręczenia nominacji jej członkom.

        Rada Konsultacyjna COBORU jest organem opiniodawczym i doradczym dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Do zadań Rady Konsultacyjnej COBORU należy w szczególności opiniowanie kierunków działalności Centralnego Ośrodka w zakresie badań urzędowych, rejestracji, ochrony praw do odmian oraz porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego. Ponadto do zadań należy opiniowanie planów i rocznych sprawozdań z ich wykonania oraz rozpatrywanie innych spraw wnioskowanych przez dyrektora Centralnego Ośrodka. Rada Konsultacyjna COBORU wspomaga Dyrektora Centralnego Ośrodka w podejmowaniu decyzji o znaczeniu strategicznym oraz rekomenduje kierunki prac badawczych podejmowanych przez Centralny Ośrodek w zakresie doświadczalnictwa i nasiennictwa.

        Pierwsze posiedzenie poświęcone było przedstawieniu bieżących problemów Centralnego Ośrodka, w tym związanych ze zmianą formy organizacyjno-prawnej oraz dotyczących rejestracji i ochrony prawnej odmian w Polsce i UE, a także omówieniu planu działalności badawczo-doświadczalnej Centralnego Ośrodka na 2012 rok i przebiegu realizacji programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w 2011 roku.

        W posiedzeniu poza członkami Rady Konsultacyjnej COBORU udział wzięli: dyrektor Centralnego Ośrodka i jego zastępcy, radca prawny oraz kierownicy zakładów i biur Centrali COBORU, a także przedstawiciel związku zawodowego działającego przy Centralnym Ośrodku.

        Przewodniczącym Rady Konsultacyjnej COBORU został - prof. dr hab. Jan Kaczmarek – pracownik naukowy Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a jego zastępcą - prof. dr hab. Zbigniew Broda – pracownik naukowy Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Skład Rady Konsultacyjnej COBORU podano poniżej.

        Uwzględniając treść przedstawionych materiałów oraz głosy w dyskusji Rada Konsultacyjna COBORU podjęła dwie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 1
Rady Konsultacyjnej COBORU z dnia 9.12.2011 r.
w sprawie planu działalności badawczo-doświadczalnej Centralnego Ośrodka na 2012 rok i
realizacji programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w 2011 r.

       Rada Konsultacyjna COBORU, po zapoznaniu się z przedstawieniami materiałami oraz uzyskaniu w dyskusji dodatkowych wyjaśnień przyjmuje oraz pozytywnie ocenia plan działalności badawczo-doświadczalnej Centralnego Ośrodka na 2012 rok oraz realizację programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w 2011 roku.

Uchwała nr 2
Rady Konsultacyjnej COBORU z dnia 9.12.2011 r.
w sprawie terminu oraz miejsca następnego posiedzenia Rady Konsultacyjnej COBORU

       Rada Konsultacyjna COBORU, po zapoznaniu się z filmem jubileuszowym i dyskusji, podkreśliła imponujący poziom organizacji i działalności Kombinatu Rolnego w Kietrzu.
       W związku z powyższym i trwającą od dawna współpracą merytoryczną pomiędzy Centralnym Ośrodkiem i Kombinatem Rolnym w Kietrzu w zakresie doświadczalnictwa odmianowego, Rada Konsultacyjna COBORU proponuje zorganizowanie następnego posiedzenia na terenie Kombinatu Rolnego w Kietrzu w czerwcu 2012 r.

Członkowie Rady Konsultacyjnej
Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej
w kadencji 2011-2014

1. prof. dr hab. Jan Kaczmarek
Przewodniczący
Pracownik naukowy Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2. prof. dr hab. Zbigniew Broda
Zastępca przewodniczącego
Pracownik Naukowy Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Akademia Rolnicza w Poznaniu
3. prof. dr hab. Franciszek Adamicki Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
4. prof. dr hab. Edward Arseniuk Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie
5. prof. dr hab. Michał Hurej Kierownik Katedry Ochrony Roślin Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
6. mgr inż. Tadeusz Kłos Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
7. prof. dr hab. Wiesław Koziara Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Akademia Rolnicza w Poznaniu
8. prof. dr hab. Wiesław Mądry Kierownik Katedry Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
9. prof. dr hab. Marek Mrówczyński Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
10. prof. dr hab. Wiesław Oleszek Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
11. dr inż. Zdzisław Paszkiewicz Członek Prezydium Polskiej Izby Nasiennej Prezes Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o.
12. mgr inż. Władysław Podłowski Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Roślinnej Kombinat Rolny Kietrz
13. prof. dr hab. Wojciech Święcicki Dyrektor Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu