Wyszukaj odmianę    Kontakty
Inauguracyjne posiedzenie Krajowego Zespołu Koordynacyjnego
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego

          W dniach 1-2 grudnia 2011 roku w Łysomicach k. Torunia odbyło się posiedzenie członków Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (Krajowy Zespół PDOiR), podczas którego wręczono nominacje członkom Krajowego Zespołu PDOiR, wybranym na kadencję 2011-2014.

     Krajowy Zespół PDOiR jest centralnym organem opiniodawczym i doradczym w sprawach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego. Do zadań Krajowego Zespołu PDOiR należy w szczególności opiniowanie trybu i zasad prowadzenia porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego, sposobu opracowywania wyników badań i doświadczeń oraz trybu i zasad tworzenia list zalecanych do uprawy odmian na terenie województw.

     Przewodniczącym Krajowego Zespołu PDOiR został mgr inż. Mariusz Olejnik – Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku, a jego zastępcami: prof. dr hab. Tadeusz Michalski – Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy i dr hab. Jerzy Grabiński, prof. nadzwyczajny – pracownik naukowy Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Skład Krajowego Zespołu PDOiR podano poniżej.

     W posiedzeniu oprócz członków Krajowego Zespołu PDOiR uczestniczyli również: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Andrzej Butra, Zastępca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin – Pan Krzysztof Smaczyński, przedstawiciele władz samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego, przedstawiciele Izb Rolniczych, dyrektorzy Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian i przewodniczący Wojewódzkich Zespołów PDOiR z całego kraju oraz członkowie Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu PDOiR, a także dyrekcja i pracownicy COBORU.

     Posiedzenie było poświęcone podsumowaniu realizacji programu PDOiR w roku 2011 oraz wytyczeniu głównych zamierzeń na rok 2012, w tym omówieniu propozycji zmiany systemu badań rzepaku ozimego.

Krajowy Zespół Koordynacyjny
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego
kadencja 2011-2014

Lp. Imię i nazwisko Reprezentowana jednostka lub instytucja
1. mgr inż. Mariusz Olejnik - przewodniczący Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku
2. dr hab. Jerzy Grabiński, prof. nadz. - zastępca przewodniczącego Pracownik Zakładu Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
3. prof. dr hab. Tadeusz Michalski - zastępca przewodniczącego Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy
4. prof. dr hab. Edward Arseniuk Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie
5. dr hab. Henryk Bujak, prof. nadzw Kierownik Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
6. mgr inż. Mirosława Domańska Zastępca dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karżniczce, kierująca Zakładem Doświadczalnym Oceny Odmian w Radostowie (woj. pomorskie)
7. mgr inż. Krzysztof Gawęcki Członek Zarządu TOP FARMS Głubczyce Sp. z o.o.
8. dr inż. Ryszard Jaworski Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
9. dr inż. Przemysław Majchrowski Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie (woj. łódzkie)
10. dr inż. Karol Marciniak Wiceprezes Polskiej Izby Nasiennej Prezes DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.
11. prof. dr hab. Marek Mrówczyński Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
12. dr inż. Krzysztof Jan Nowak Reprezentant Krajowej Rady Izb Rolniczych, Prezes Centrali Nasiennej w Sieradzu
13. dr inż. Kazimierz Pyziak Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach (woj. opolskie)
14. prof. dr hab. Franciszek Rudnicki Pracownik naukowy Katedry Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
15. dr inż. Roman Rybacki Prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju
16. dr inż. Jarosław Rzepa Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
17. mgr inż. Mariusz Sikora Prezes Zarządu Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o.
18. mgr inż. Norbert Styrc Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach (woj. śląskie)
19. dr inż. Kazimierz Sumisławski Dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku
20. mgr inż. Dariusz Wiraszka Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa