Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie prof. dr hab. Edwarda S. Gacka na stanowisko
Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

          W dniu 29 września 2011 roku, podczas obchodów jubileuszu 60-lecia Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian i 45-lecia Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, prof. dr hab. Edward S. Gacek otrzymał z rąk podsekretarza stanu MRiRW Andrzeja Butry akt powołania z dniem 1 października 2011 r. na stanowisko Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.
     Prof. dr hab. Edward S. Gacek został powołany w dniu 22 września 2011 roku przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Marka Sawickiego, w wyniku ustawowego naboru przewidzianego dla Agencji Wykonawczej, jaką jest COBORU od 1 stycznia 2011 r.
     Podczas wręczenia nominacji, minister życzył nowo powołanemu dyrektorowi dalszych sukcesów, wytrwałości oraz dobrych wyników pracy nowej jednostki, tak aby mogła ona właściwie realizować dotychczasowe zadania statutowe i inne dla dobra polskiego rolnictwa.