Wyszukaj odmianę    Kontakty
OKRES WAŻNOŚCI WPISU ODMIANY
W KRAJOWYM REJESTRZE

   
Wpisu do krajowego rejestru dokonuje się na okres:
do 30 lat - dla odmian roślin sadowniczych
10 lat - dla odmian pozostałych gatunków roślin
licząc od roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dokonano wpisu odmiany do KR.
 
Na wniosek zachowującego odmianę okres wpisu odmiany w krajowym rejestrze może zostać przedłużony:
 
na okres nie dłuższy niż 30 lat, jeśli odmiana nadal spełnia wymagania dotyczące odrębności, wyrównania i trwałości oraz jest uprawiana - w przypadku roślin sadowniczych
o 10 lat, jeśli odmiana nadal spełnia wymagania dotyczące odrębności, wyrównania i trwałości oraz jest uprawiana - w przypadku roślin warzywnych
o 10 lat, jeśli odmiana nadal spełnia wymagania dotyczące odrębności, wyrównania i trwałości, jest uprawiana oraz ma znaczenie gospodarcze - w przypadku roślin rolniczych
     
Wniosek o przedłużenie okresu wpisu powinien być złożony co najmniej 2 lata przed upływem tego okresu.
Wniosek złożony po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
 
Wniosek o przedłużenie okresu wpisu odmiany w krajowym rejestrze (KR)
    formularz - format.doc

Wniosek składa zachowujący odmianę lub osoba upoważniona do jego reprezentowania w jednym egzemplarzu.

Opłata za złożenie wniosku o przedłużenie okresu wpisu odmiany (za wyjątkiem odmian regionalnych i odmian amatorskich) w KR wynosi 500 zł, niezależnie od gatunku.