Wyszukaj odmianę    Kontakty
FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO KR

Dokumenty zgłoszeniowe składa się do dyrektora COBORU w jednym egzemplarzu.
   
  Wniosek o wpis odmiany do krajowego rejestru (KR)
     formularz - format .doc
        
  Kwestionariusz techniczny
     katalog dokumentów w formacie .doc
         
  Kopia dowodu uiszczenia opłaty za złożenie wniosku
        
  Upoważnienie do reprezentowanie hodowcy i/lub  zachowującego odmianę - jeżeli wniosku nie składa hodowca lub zachowujący odmianę
     formularz - format .doc
         
  Pisemna zgoda hodowcy:
    - składników odmiany mieszańcowej na ich wykorzystanie do hodowli, jeżeli składnik tej odmiany
      mieszańcowej jest chroniony wyłącznym prawem hodowcy 
    - odmiany macierzystej chronionej wyłącznym prawem hodowcy do odmiany na jej użycie,
      jeżeli została wykorzystana do hodowli odmiany pochodnej
       
       
  Do wniosku może zostać dołączona:
  Lista osób fizycznych, które brały udział w wyhodowaniu albo odkryciu i wyprowadzeniu odmiany
     formularz - format .doc
     
     
 
FORMULARZ WNIOSKU O SKREŚLENIE ODMIANY Z KR
     
  Wniosek o skreślenie odmiany z krajowego rejestru (KR) 
     formularz - format .doc
     
  Powyższy wniosek składa się dla każdej odmiany oddzielnie.