Wyszukaj odmianę    Kontakty
WARUNKI KONIECZNE DLA PRZYZNANIA WYŁĄCZNEGO PRAWA
   
Wyłączne prawo hodowcy do odmiany przyznaje się  - na wniosek hodowcy albo jego pełnomocnika - jeżeli odmiana:
. jest odrębna, wyrównana i trwała
. odpowiada kryterium nowości
. posiada nazwę odpowiadającą obowiązującym wymogom
. spełnia wymogi formalno-prawne, a hodowca uiścił odpowiednie opłaty


Wyłącznego prawa nie przyznaje się, jeżeli odmiana została zgłoszona do ochrony albo jest chroniona przez Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO). 

Pełnomocnikiem hodowcy może być osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Polski, innych państw członkowskich (UE) lub państw stowarzyszonych (UPOV). 

Ustanowienie pełnomocnika jest konieczne w przypadku, gdy hodowca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie nie będącym państwem członkowskim lub państwem stowarzyszonym.