TRYB DZIAŁANIA

Do postępowania w sprawach uregulowanych w ustawie o nasiennictwie i w ustawie o ochronie prawnej odmian stosuje się przepisy:
Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nasiennictwie (Dz.U. z 2021 r. poz. 129)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213);
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.256);
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - art. 149 (Dz. U.z 1997 r. Nr 78,poz. 483)

Osoba redagująca: dr Małgorzata Janiszewska-Michalska