REJESTRY

Centralny Ośrodek prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
Rejestry:
krajowy rejestr odmian,
księga ochrony wyłącznego prawa do odmian.
zgody (autoryzacje) na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych
   
Ewidencje:
środków trwałych i nietrwałych,
wartości niematerialnych i prawnych,
czasu pracy pracowników,
udzielanych urlopów.

Osoba redagująca: dr Małgorzata Janiszewska-Michalska