Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM
     
    
       

PODSTAWY PRAWNE

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych realizuje zadania statutowe w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2109)
1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. Nr 254, poz. 1708)
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą (Dz.U. Nr 257, poz. 1739z 2016 r. poz. 775z 2020 r. poz. 1116)
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. Nr 257, poz. 1542)
- Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568, Dz. U. z 2020 r. poz. 425)
  1.  Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r., poz. 2246) – w zakresie art. 3-8 i 10-12
  2. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu gatunków roślin, których odmiany podlegają rejestracji oraz których materiał siewny może być wytwarzany, oceniany i kontrolowany (Dz.Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi, poz. 24)
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie terminów składania wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru (Dz. U.  poz. 1574)
  4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2020 w sprawie listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla których przeprowadza się badania WGO (Dz. U. poz. 1000)
  5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego (Dz. U. poz. 1048)
  6. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie opłat związanych z badaniem odmian i prowadzeniem rejestru odmian (Dz. U. poz. 2169)
  7. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie cech charakterystycznych odmiany roślin sadowniczych wpisywanej na sadowniczą listę B (Dz.U. poz. 327)
8. Decyzja Nr 16/N/18 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie wzorów formularzy związanych z krajowym rejestrem składanych do Dyrektora COBORU
Decyzja Nr 14/N/19 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 14 października 2019 roku w sprawie wzorów formularzy związanych z krajowym rejestrem składanych do Dyrektora COBORU (decyzja obowiązuje od 1 listopada 2019 r.)
9. Decyzja Nr 8/N/2020 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie gatunków roślin sadowniczych, dla których badania odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) przeprowadza się według metodyk Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) lub wytycznych Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV)
  10. Decyzja Nr 2/N/2018 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie ilości materiału siewnego odmian zgłoszonych do Krajowego rejestru niezbędnej do przeprowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości oraz badań wartości gospodarczej, a także terminu jego dostarczania do jednostek doświadczalnych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
  11. Decyzja Nr 17/N/2019 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie maksymalnych ilości materiału siewnego odmian roślin rolniczych, zgłoszonych do krajowego rejestru i przyjętych do urzędowych badań, dopuszczonych do obrotu z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych
  12. Decyzja Nr 10/N/2019 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie określenia gatunków roślin rolniczych i warzywnych, dla których badania odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) przeprowadza się według metodyk Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) lub wytycznych Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV)
  13. Decyzja Nr 6/N/2020 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 9 kwietnia 2020 roku (obowiązuje od 01.06.2020 r.) w sprawie określenia gatunków roślin rolniczych i warzywnych, dla których badania odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) przeprowadza się według metodyk Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) lub wytycznych Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV)
     
- Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432)
  1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także zarobkowego korzystania z niej, oraz wzoru kwestionariusza technicznego (Dz. U. Nr 60, poz. 569)
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie opłat za złożenie wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także zarobkowego korzystania z niej, badanie odrębności, wyrównania i trwałości, przyznanie i utrzymywanie wyłącznego prawa  (Dz. U. Nr 60, poz. 567, z 2015 r. poz. 2166)
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie ilości materiału siewnego niezbędnej do przeprowadzenia badania odrębności, wyrównania i trwałości oraz terminów jego dostarczania (Dz. U. Nr 60, poz. 568)
- Rozporządzenie Rady Nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz. Urz. WE L 227 z 1.09.1994, z późn. zm.)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 637/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzywnych (Dz. Urz. WE L 191 z 23.07.2009, zm. Dz. Urz. UE L 213 z 08.08.2013)Osoba redagująca: dr Małgorzata Janiszewska-Michalska