ARCHIWUM

Udostępnianie i wypożyczanie akt z zasobów archiwum zakładowego określają następujące akty prawne:
1. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1396, zm. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302),
2. instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego.
       

Dokumentację przechowywaną w archiwum udostępnia się dla celów służbowych i naukowo-badawczych. Zasób archiwalny archiwum zakładowego służy przede wszystkim potrzebom Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Do korzystania z tego zasobu przez osoby trzecie, w tym w celach naukowo-badawczych, konieczne jest zezwolenie Dyrektora.

      
W pisemnym wniosku należy podać w szczególności:
1. tytuł materiału archiwalnego lub temat, którego on dotyczy,
2. cel i przewidywany sposób wykorzystania materiału archiwalnego,
3. nazwę jednostki organizacyjnej lub imię i nazwisko osoby ubiegającej się o udostępnienie materiału archiwalnego.
   

Udostępnienie akt odbywa się pod nadzorem pracownika archiwum w pomieszczeniu, gdzie stworzone są odpowiednie warunki do korzystania z akt. Archiwum zakładowe udostępnia wyłącznie całe teczki akt, a nie pojedyncze dokumenty z nich wyjęte.

      
Akta z zasobu archiwalnego są udostępniane, jeżeli nie narusza to interesów Centralnego Ośrodka.

Osoba redagująca dr Małgorzata Janiszewska-Michalska