DYREKTOR

Dyrektor Centralnego Ośrodka zarządza Centralnym Ośrodkiem przy pomocy dwóch zastępców oraz głównego księgowego

tel. 61 28 523 41, e.gacek@coboru.pl

Prof. dr hab. Edward S. Gacek      Prof. dr hab. Edward S. Gacek (ur. 1950 r.), absolwent Wydziału Rolniczego AR we Wrocławiu (1974). W 1982 r. obronił pracę doktorską, otrzymując tytuł doktora nauk rolniczych. W 1991 r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR) w Radzikowie k. Warszawy uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1996 r. otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych.
        W latach 1975-1996 pracował w Zakładzie Doświadczalnym Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (ZDHiAR) w Bąkowie k. Kluczborka, należącym do IHAR Radzików. Początkowo na stanowisku starszego specjalisty, a następnie głównego hodowcy i zastępcy dyrektora ds. naukowych.
        W zakładzie tym zajmował się hodowlą odpornościową i twórczą jęczmienia, a zwłaszcza problematyką pełniejszego wykorzystania odporności genetycznej w zwalczaniu chorób jęczmienia i zbóż jako proekologicznych metod ochrony zbóż. Opracował założenia i wdrożył do praktyki rolniczej koncepcję uprawy wewnątrzgatunkowych mieszanin odmian w uprawie jęczmienia jarego i ozimego w celu poprawy zdrowotności wysokości i stabilności ich plonowania. Jest współautorem 8 odmian jęczmienia jarego i ozimego oraz 3 odmian rzepaku ozimego.

        Od 1996 roku pełni funkcję dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej k. Poznania.
        Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 315 publikacji z zakresu hodowli roślin, doświadczalnictwa rolniczego i nasiennictwa. Wyniki swoich prac badawczych prezentował na 540 konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą. Jest promotorem dwóch prac doktorskich, recenzentem 11 prac doktorskich, 2 prac habilitacyjnych. Ponadto przeprowadził ocenę dorobku naukowego w dwóch postępowaniach o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych.
         Jest autorem koncepcji Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) i rekomendacji odmian do uprawy oraz wielu innowacyjnych rozwiązań metodycznych w doświadczalnictwie w celu pełnego wykorzystania w praktyce postępu genetycznego odmian roślin.
         Zainicjował współpracę międzynarodową pomiędzy specjalistami z jednostek rejestracji odmian w zakresie harmonizacji badań wartości gospodarczej odmian roślin w państwach członkowskich UE.
         Wdrożył do praktyki system doświadczalny do oceny przydatności postępu gene-tycznego odmian soi i roślin białkowych, mając na względzie rozszerzanie areału ich uprawy i poprawę bilansu krajowego białka paszowego.
         Reprezentuje Polskę w Stałych Komitetach Komisji Europejskiej związanych z nasiennictwem. Jest członkiem Rady Administracyjnej CPVO (Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin) – instytucji odpowiedzialnej za administrowanie wspólnotowym prawem do odmian roślin. Reprezentuje Polskę w pracach organów UPOV (Międzynarodowy Związek Ochrony Nowych Odmian Roślin), w obszarze ochrony własności intelektualnej w hodowli roślin i nasiennictwie.
         Odpowiada za implementację konwencji UPOV i administrowanie ochrony prawnej odmian w kraju.

Powrót