Wyszukaj odmianę    Kontakty

BADANIA ODRĘBNOŚCI, WYRÓWNANIA I TRWAŁOŚCI (OWT)

 

    Badania OWT odmian prowadzone są według metodyk opracowanych przez COBORU na podstawie protokołów Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) oraz wytycznych Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV) . Wytyczne te stanowią podstawę dla państw członkowskich w zakresie prowadzenia obserwacji i oceny badanych cech oraz tworzenia opisu botanicznego odmiany w ujednoliconej formie. Przyjęcie powszechnie stosowanych w krajach członkowskich UPOV i w krajach Unii Europejskiej ogólnych zasad zakładania i prowadzenia doświadczeń oraz uwzględniania w badaniach cech uznanych za ważne przy ocenie odrębności i wyrównania, pozwala na uzyskanie porównywalnych wyników i wzajemne korzystanie z wyników badań OWT.

    Doświadczenia i testy polowe dotyczące badań OWT dla większości gatunków zakładane są w dwu punktach doświadczalnych w sezonie wegetacyjnym, w którym przyjęto odmiany do badań. Trwają one zwykle rok, dwa – trzy lata lub cykle wegetacyjne. W zależności od gatunku stosowane są różne układy doświadczeń, badane są różne cechy odmian, stosowane są różne kryteria statystyczne i normy. Uzupełniająco stosuje się także badania elektroforetyczne.

  Odrębność  
  Wyrównanie 
  Trwałość  
     

    Na podstawie decyzji Rady Administracyjnej Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) w Angers, z dnia 19 września 2019 roku, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) otrzymał kompetencje do prowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian do celów Wspólnotowej Ochrony Prawnej Odmian. Obecnie kompetencje te dotyczą badań odmian 228 taksonów, w tym:

155 roślin ozdobnych,
35 roślin rolniczych,
25 roślin sadowniczych,
13 roślin warzywnych.